Regulamin

 

I. Zgłoszenia usterek
 1. Zgłoszeń usterek/awarii można dokonywać osobiście (w siedzibie serwisu), poprzez wysłanie sprzętu do serwisu wraz z opisem usterki i adresem do wysyłki zwrotnej, telefonicznie +48 797 010 754 w godzinach 8:00-16:00 lub poprzez e-mail helpdesk@infonet-projekt.pl oraz formularz zgłoszeń serwisowych.
 2. Zgłoszenie serwisowe powinno zawierać:
  • Dane właściciela / użytkownika sprzętu: imię, nazwisko, nazwa firmy.
  • Dane adresowe: ulica, nr budynku/lokalu, miasto, województwo, kod pocztowy, adres e-mail, telefon kontaktowy.
  • Dane maszyny: model, typ, numer seryjny, szczegółowy opis usterki.
  • Oryginał lub kopię dokumentu zakupu urządzenia.
  • Oryginał lub kopię poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej.
 II. Dostarczenie i odbieranie sprzętu
 1. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie sprzętu do siedziby Serwisu o ile warunki gwarancji nie stanowią inaczej.
 2. W przypadku dostarczenia za pośrednictwem kuriera, Klient odpowiada za zabezpieczenie przesyłki oraz ponosi koszty z nią związane.
 3. Przesyłki należy wysyłać na poniższy adres, z dopiskiem SERWIS, oraz numerem zgłoszenia nadanym przez Infonet Projekt:
  Infonet Projekt SA
  ul. Towarowa 2
  43-300 Bielsko-Biała
  woj. śląskie
  SERWIS / Nr zgłoszenia
 4. Koszt odesłania sprzętu po naprawie pokrywa Serwis.
 5. W przypadku obecności haseł dostępowych (BIOS, OS), Klient jest zobowiązany do ich usunięcia lub przekazania Serwisowi wraz ze sprzętem.
 6. Jeżeli odbiór sprzętu z serwisu nie nastąpi po 7 dniach od momentu powiadomienia Klienta o możliwości odbioru (dotyczy Klientów deklarujących odbiór osobisty), zostanie on obciążony kosztami magazynowania sprzętu w wysokości 10,00 PLN netto za każdy rozpoczęty dzień magazynowania. Kiedy koszty magazynowania przekroczą wartość rynkową sprzętu – będzie on utylizowany.
 III. Diagnostyka i naprawa sprzętu
 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i oprogramowania Klienta podczas wykonywania czynności serwisowych. Przed przekazaniem sprzętu do naprawy, Klient powinien zabezpieczyć dane zawarte na dyskach twardych i innych nośnikach.
 2. Sprzęt jest diagnozowany pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta.
 3. W poniższych przypadkach Klient zostanie obciążony kosztami diagnostyki sprzętu w wysokości 80,00 PLN netto:
  • sprzęt dostarczony do naprawy okaże się sprawny,
  • usterka wynika z wad oprogramowania,
  • usterka wynika z winy użytkownika i/lub nie jest objęta gwarancją producenta.
IV. Pozostałe
 1. Zakres odpowiedzialności gwarancyjnej jest określony przez producenta sprzętu. Produkty objęte gwarancją producenta są naprawiane na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, która została wydana kupującemu wraz ze sprzętem.
 2. Wymienione na gwarancji, uszkodzone części zamienne pozostają własnością producenta.
 3. Części użyte do naprawy gwarancyjnej przejmują status gwarancyjny sprzętu
 4. Infonet Projekt udziela 3-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę naprawy w przypadku urządzeń nie objętych gwarancją producenta licząc od daty zakończenia naprawy. Wymienione części posiadają gwarancję producenta.
 5. Ekspertyza w zakresie wyceny kosztów naprawy, ważna jest 7 dni kalendarzowych od daty jej wykonania.
 6. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji wszelkich niezbędnych czynności związanych z realizacją zlecenia/zapytania serwisowego zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 7. Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem. Dokonanie zgłoszenia serwisowego traktowane jest jako akceptacja powyższych warunków.
 8. Regulamin może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
V. Gwarancje rozszerzone

Dokumentem uprawniającym do specjalnych warunków realizacji naprawy jest Certyfikat dołączany do maszyn posiadających takie uprawnienia. Stanowi on rozszerzenie standardowej gwarancji Producenta o parametry wskazane na pierwszej stronie dokumentu, w pozycjach: rodzaj gwarancji, czas naprawy oraz rozszerzenie okresu gwarancyjnego. Szczegółowe warunki realizacji wyspecyfikowane są w dokumencie, w kwestiach nie sprecyzowanych zastosowanie ma gwarancja standardowa Producenta oraz powyższy regulamin.

Masz pytania?
Chętnie udzielimy pomocy.

Infonet Projekt SA

ul. Bystrzańska 94
43-300 Bielsko-Biała
33 497 84 54

Oddział Warszawa
ul. Bakalarska 34
02-212 Warszawa

Dział handlowy

handlowy@infonet-projekt.pl
Bielsko-Biała: 33 497 84 54 wew. 26
Warszawa: 22 841 00 88

Serwis/Helpdesk

serwis@infonet-projekt.pl
Bielsko-Biała: 33 497 84 54 wew. 40
Warszawa: 22 841 00 88